Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Bạch Thông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây