Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026