Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây