Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây