Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư công (bổ sung) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây