Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây