Nghị quyết về giám sát thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây