Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các phòng chức năng, hội trường và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây