Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây: