Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện Bạch Thông

Nghị quyết về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2013, nhiệm vụ năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

Số: 12 /NQ- HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Bạch Thông, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2013, nhiệm vụ năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

KHOÁ XVIII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 588/BC-TA ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Toà án nhân dân huyện Bạch Thông về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2013 và ph­ương h­ướng, nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-BPC ngày 11/12/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Toà án nhân dân huyện Bạch Thông về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2013 và ph­ương h­ướng nhiệm vụ  năm 2014.

Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông nhấn mạnh một số nội dung sau:

1- Về công tác giải quyết các loại án:

– Thực hiện tốt công tác xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, giải quyết kịp thời đúng luật định; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định của Toà án bị sửa, huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Phấn đấu công tác giải quyết án đạt tỷ lệ 95% trở lên.

– Đối với án hình sự: Đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng án điểm đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, nhằm tuyên truyền về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.

– Đối với các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo giải quyết đúng thời gian, luật định, chú trọng công tác hoà giải, tôn trọng sự thoả thuận của các bên đương sự, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của đương sự, làm tốt công tác xét miễn giảm tiền án phí và tiền phạt.

2- Về công tác thi hành án hình sự: Tăng cường công tác thi hành án hình sự, bảo đảm 100% các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành đúng luật định.

3- Về công tác Hội thẩm nhân dân: Nâng cao trách nhiệm khi tham gia xét xử, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng xét xử của tòa án, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

– Giao Toà án nhân dân huyện Bạch Thông tổ chức thực hiện Nghị quyết.

– Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XVIII, kỳ họp thứ 7 biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận: 

– TT HĐND tỉnh;

– Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ;

– TT. HĐND huyện;

– Chủ tịch, PCT UBND huyện;

– Các vị đại biểu HĐND huyện;

– Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,

  các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn;

– HĐND, UBND các xã, thị trấn;

– Cổng Thông tin điện tử huyện;

– LĐ VP HĐND-UBND;

– Lưu VT + TH HĐND.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Hà Đức Tuyến