Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện Bạch Thông

Nghị Quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014.

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẠCH THÔNG

 Số: 09/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bạch Thông, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội,
quốc phòng – an ninh năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

KHOÁ XVIII – KỲ HỌP THỨ 7

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi nghe Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 05/12/2013 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2014; báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTXH của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2014:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG –  AN NINH NĂM 2013:

1- Kết quả đạt được:

Năm 2013, trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp. Trận gió lốc ngày 25/4, mưa lũ đêm 29 ngày 30/5 và ảnh hưởng của các cơn bão đã làm thiệt hại không nhỏ về người, tài sản, cây cối hoa màu. Song các cấp các ngành đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Các chỉ tiêu chính cơ bản thực hiện hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt cao như: Diện tích trồng cây lúa mùa, cây ngô, cây dong riềng, diện tích thiết kế trồng rừng…; Đến 30/11/2013 đã có 8 xã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, trong đó có 3 xã hoàn thành với tỷ lệ cao như: Sỹ Bình 128,7%, Quân Bình 113,5%, Cao Sơn 111,9%; các mô hình khuyến nông, khuyến lâm được nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác Giáo dục & Đào tạo hoàn thành các chỉ tiêu năm học, kỳ thi đại học năm 2013 có 76 em học sinh trên địa bàn huyện thi đỗ vào các trường đại học nguyện vọng 1; kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân; xóa đói giảm nghèo và giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng được quan tâm; các chương trình Quốc gia thực hiện đạt hiệu quả; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 65 năm trận công đồn Phủ Thông, Đại hội TDTT lần thứ 5 và chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an TA-13 tại các xã Quang Thuận, Dương Phong, Mỹ Thanh đạt kết quả khá.

2- Tồn tại, hạn chế:

– Về phát triển kinh tế: Tiến độ sản xuất vụ xuân còn chậm so với khung thời vụ, phát triển đàn trâu, bò không đạt chỉ tiêu kế hoạch; thu ngân sách chậm tiến độ; công tác bồi thường GPMB thực hiện đầu tư XDCB một số dự án còn chậm, có công trình đã hoàn thành, song chưa phê duyệt quyết toán; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sai phép còn diễn ra; công tác quản lý sử dụng đất ở một số địa phương chưa chặt chẽ.

– Về văn hoá – XH: Chất lượng giáo dục đã có bước chuyển biến tích cực, song còn có sự chênh lệch giữa vùng cao và địa bàn gần trung tâm. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh kết quả đạt được chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa chưa đồng bộ. Việc cấp trùng, thừa thẻ BHYT cho các đối tượng còn nhiều. Công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế còn chậm.

– Về thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn: Việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Sự phối hợp để giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng; vẫn còn đơn thư vượt cấp. Công tác kiểm tra, đôn đốc của chính quyền ở một số xã chưa thực sự được quan tâm.

– Về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự… còn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2014:

1- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

* Sản xuất nông – lâm nghiệp

– Trồng trọt: Diện tích trồng cây lúa cả năm 2.650 ha (trong đó: vụ xuân 1.050ha, vụ mùa 1.600ha), cây ngô 1.150 ha (trong đó: vụ xuân 700ha, vụ mùa450ha); tổng sản lượng lương thực có hạt 18.200 tấn (trong đó thóc: 13.585 tấn, ngô: 4.615 tấn).

+ Cây lấy bột: Diện tích cây khoai lang 80 ha; cây khoai môn 70 ha; cây dong riềng 150 ha.

+ Cây thực phẩm: Diện tích cây lạc 50 ha; cây đỗ tương 80 ha; cây đậu đỗ các loại 20 ha; cây rau các loại 300 ha.

+ Cây công nghiệp: Diện tích trồng cây thuốc lá 230 ha.

+ Trồng mới cây ăn quả: cây cam, quýt 100 ha; hồng không hạt 25 ha.

– Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 5.100 con; đàn bò 1.000 con; đàn lợn 48.500 con; đàn gia cầm 185.000 con; đàn ngựa 220 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 111 ha. Tổng sản lượng thịt hơi các loại 1.761 tấn.

– Trồng rừng theo QĐ 147: 1.350 ha. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 71,5%.

* Xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH

– Tâp trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

– Số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%.

– Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

* Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2014:

– Thu ngân sách: 13 tỷ đồng.

– Chi ngân sách: 153.324 triệu đồng.

* Văn hóa – xã hội

– Duy trì 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS; phấn đấu 100% xã, TT đạt chuẩn PCGD trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 95%. Xây dựng 1-2 trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt 100%.

– Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn dưới 14%.

– Xây dựng 1-2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt trên 95%.

– 60% thôn bản đạt danh hiệu Làng văn hóa; 78% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 8%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn dưới 7%.

* Quốc phòng – an ninh

– Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng DQTV và DBĐV đạt 100% KH.

– Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 85% trở lên.

– Giảm tai nạn giao thông 15% số vụ, số người chết so với năm 2013.

2- Các giải pháp chủ yếu:

2.1- Sản xuất nông – lâm nghiệp: Thực hiện tốt các chính sách trợ giá và hỗ trợ lãi xuất mua phân bón đối với một số cây trồng chính theo quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất nông lâm – nghiệp, thực hiện 100% diện tích ruộng sử dụng giống lúa có năng suất, chất l­ượng cao.

Kịp thời duy tu, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, bảo đảm tưới tiêu; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt phương án phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

2.2- Công tác quản lý quy hoạch và XDCB: Tăng c­ường công tác quản lý quy hoạch XDCB, quy hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề GPMB theo quy định của pháp luật và cơ chế chính sách hiện hành; thực hiện nghiêm việc quản lý hành lang giao thông theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình XDCB bảo đảm chất lượng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc các vi phạm trong XDCB. Tiếp tục khai thác các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia. Tập trung nguồn lực để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển sản xuất để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và tăng thu nhập của nhân dân. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc đối với các xã được giao vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo đạt tiến độ kế hoạch.

2.3- Công tác tài chính, thương mại dịch vụ: Chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, khai thác tạo lập nguồn thu phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, các hộ mở rộng kinh doanh trên địa bàn.

2.4- Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, y tế, quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Duy trì tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các ch­ương trình y tế Quốc gia; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Tiếp tục vận động từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2014.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững.

2.5- Thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở; tăng cư­ờng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

2.6- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, làm tốt công tác xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm giao dịch “Một cửa” cấp huyện và các xã thị trấn.

Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong giải quyết các công việc thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi có cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.7- Công tác An ninh – Quốc phòng: Tăng cường sự phối hợp giữa Quân đội và Công an nắm chắc tình hình trên địa bàn. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

2.8- Th­ường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội của địa ph­ương, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2.9- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2014.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1- Hội đồng nhân dân huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2014;

2- Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

 3- Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền, động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy những thành tích đạt được, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XVIII kỳ họp thứ 7 biểu quyết thông qua ngày 20/12/2013./.

 

Nơi nhận:

– TT HĐND, UBND tỉnh;

– VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

– Sở Tư pháp tỉnh;

– Trung tâm Công báo tỉnh;

– Bí thư, PBT Huyện uỷ;

– TT. HĐND huyện (2);

– Chủ tịch, Phó CT UBND huyện (3);

– Các vị đại biểu HĐND huyện;

– Các phòng ban ngành, ban đảng, đoàn thể,

  các đơn vị đóng trên địa bàn;

– Công Thông tin điện tử huyện;

– HĐND, UBND các xã, thị trấn;

– LĐ VP HĐND – UBND (2);

– Lưu VT+TH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

  Hà Đức Tuyến