Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện Bạch Thông

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẠCH THÔNG

Số: 08/2013/NQ- HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạch Thông, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

KHOÁ XVIII- KỲ HỌP THỨ 7

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

 Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 05/12/2013 của UBND huyện Bạch Thông, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 13.000 triệu đồng.

Trong đó:  – Thu nội địa: 13.000 triệu đồng.

                  – Thu xuất nhập khẩu: Không.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn UBND tỉnh giao 12.994 triệu đồng. Thu ngân sách HĐND huyện giao 13.000 triệu đồng (Tăng so với tổng số UBND tỉnh giao 6 triệu đồng)

2- Tổng thu ngân sách địa phương: 153.324 triệu đồng, trong đó:

– Thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp: 12.047 triệu đồng.

– Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 141.277 triệu đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh: 83.702 triệu đồng.

+ Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 47.866 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 9.709 triệu đồng.

3- Tổng số chi ngân sách địa phương: 153.324 triệu đồng, trong đó:

– Chi đầu tư phát triển: 1.578 triệu đồng.

– Chi thường xuyên: 148.576 triệu đồng.

– Dự phòng ngân sách: 3.170 triệu đồng.

4- Chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn là: 42.382,088 triệu đồng.

5- Những khoản chi chưa phân bổ cụ thể trong Nghị quyết này và những khoản được ngân sách tỉnh cấp bổ sung trong năm, giao cho UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện để phân bổ tiếp và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

6- Chi tiết phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 như phụ biểu kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện tổ chức triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông báo đến các vị đại biểu HĐND huyện.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bạch Thông khoá XVIII, kỳ họp thứ 7 biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

– TT HĐND, UBND tỉnh;

– VP Đoàn đại biểu QH&HĐND tỉnh;

– Trung tâm Công báo tỉnh;

– Sở Tài chính tỉnh;

– Sở Tư pháp tỉnh;

– Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ;

– TT. HĐND huyện(2);

– Chủ tịch, các PCT UBND huyện (3);

– Uỷ ban MTTQ huyện;

– Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn;

– Cổng Thông tin điện tử huyện;

– Các vị đại biểu HĐND huyện;

– HĐND, UBND các xã, thị trấn;

– LĐ VP HĐND-UBND;

– Lưu VT + TH(4).

CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Hà Đức Tuyến