Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện

Ngày 17/12/2018, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 2019.

Xem nội dung chi tiết tại đây: