Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem nội dung chi tiết tại đây: