Nghị quyết hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông lần thứ chín, khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024