Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Một Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 01/10/2020 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025

Xem nội dung chi tiết tại đây