NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện 

Nghị quyết xác nhận KQ bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện 

Nghị quyết Đồ án quy hoạch Cụm Công nghiệp

Nghị quyết chương trình giám sát HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bạch Thông năm 2021