NGÀNH GIÁO DỤC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện luôn tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới nội dung phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Ứng dụng CNTT trong dạy và học tại trường Tiểu học và THCS Mỹ Thanh

Trong đó, các cơ sở giáo dục, giáo viên tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, chú trọng xây dựng bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác…Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, phục vụ cho công tác giảng dạy, kiểm tra, thi học kỳ, thi thử, khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động triển khai hệ thống thư viện điện tử, hình thành tài liệu điện tử, tài liệu số, hướng đến mục tiêu phát triển thư viện theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu tra cứu của giáo viên, học sinh. Tích cực triển khai các kỹ năng cơ bản trong công tác dạy – học trực tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025”. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Triển khai hệ thống quản trị cơ sở giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện việc quản trị nhà trường đồng bộ, thống nhất sử dụng văn bản điện tử, hồ sơ quản lý giáo dục; triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn) đảm bảo dự liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định./.

Thanh Tuyền