NĂNG SUẤT LÚA VỤ XUÂN ƯỚC ĐẠT TRÊN 60 TẠ/HA

Theo thống kê của ngành chuyên môn, năng suất lúa vụ xuân năm nay của huyện ước đạt 60,5 tạ/ha. Hiện nay người dân trên địa bàn huyện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung để thu hoạch lúa xuân được trên 90% diện tích.

Nông dân xã Quân Hà thu hoạch lúa xuân bằng máy gặt đập liên hợp.

Vụ xuân 2020, toàn huyện cấy được 1.225ha, đạt 102% kế hoạch, cơ cấu giống chủ yếu là giống tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác, tập quán chăm sóc của bà con như Khang dân 18, Nhị ưu, Tạp giao 1, Kim cương 111… Hầu hết tại các xã, người dân đã sử dụng máy gặt liên hợp. Việc giải phóng nhanh diện tích đã gặt tạo thuận lợi để cày ải và tiến hành gieo mạ sớm và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa.

Đào Kiên