NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trong những năm qua, việc “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND” luôn được HĐND các xã, thị trấn và HĐND huyện quan tâm thực hiện. Chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND được thực hiện có trọng tâm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Phủ Thông

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND, Thường trực HĐND xã Cẩm Giàng đã tổ chức giám sát chuyên đề được 03 cuộc bao gồm giám sát chuyên đề do HĐND xã giao: Năm 2021 giám sát chuyên đề về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn xã; năm 2022 giám sát chuyên đề việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12, 14 HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã năm 2022 về việc chi trả, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn xã. Ông Đinh Kim Thiệp – Phó Chủ tịch HĐND xã Cẩm Giàng cho biết: “Nhìn chung chất lượng các cuộc giám sát đã được nâng lên, qua công tác giám sát đã thể hiện được nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực của địa phương thông qua công tác giám sát đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Qua giám sát về cơ bản các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu khắc phục, giải quyết sau khi có kiến nghị, báo cáo kết quả giám sát”.

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND thị trấn Phủ Thông được thực hiện đúng quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới nội dung, cách thức thực hiện, giúp HĐND đánh giá chính xác, khách quan, kịp thời là kênh quan trọng, làm cơ sở cho cấp uỷ quyết định những chủ trương quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời là cơ sở để HĐND thị trấn kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND, giúp chính quyền kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị. Ông Mạc Quang Hải – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Phủ Thông cho biết thêm: “Qua hoạt động giám sát, HĐND, Thường trực HĐND thị trấn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn và kiến nghị với cơ quan chức năng tập trung các giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, góp phần giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”.

Từ đầu năm 2022 đến nay HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 14 cuộc giám sát chuyên đề. Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 25 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc khảo sát. Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND”, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: “Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, cac Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND xây dựng nhất là cấp huyện, thực hiện có trọng tâm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Việc theo dõi kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND và các Ban HĐND quan tâm, theo dõi, đôn đốc. Đa số các kiến nghị đều được đơn vị, cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, giải quyết”.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị giao ban “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND”

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND đặc biệt là tại một số xã, thị trấn vẫn còn một số hạn chế: Việc xây dựng kế hoạch giám sát còn chậm, trong năm 2022 còn có đơn vị chưa tổ chức hoạt động giám sát. Việc lựa chọn nội dung giám sát chưa thực sự phù hợp đặc biệt là những vấn đề được người dân quan tâm. Việc đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên, quyết liệt…/.

Thanh Tuyền