NĂM 2025 PHẤN ĐẤU 06 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Theo Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, đến hết năm 2025 toàn huyện có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 37 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

                             Người dân xã Tân Tú phấn đấu đạt chuẩn NTM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông chỉ còn 02 xã nông thôn mới. Do vậy để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã tăng cường tuyên truyền, vận động, và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, nâng cao thu nhập. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người dân. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền