NĂM 2023 HUYỆN BẠCH THÔNG PHẤN ĐẤU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 700 LAO ĐỘNG

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, huyện Bạch Thông quan tâm hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.

Năm 2022, với nhiều giải pháp, huyện Bạch Thông đã giải quyết việc làm cho 727 lao động tại các xã, thị trấn đạt 103% kế hoạch Trong đó, lao động  tại các công ty, khu công nghiệp là 656 người, giải quyết việc làm thông qua vốn vay ngân hàng chính sách 29 người; hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài 42 người, đạt 100% kế hoạch.

 Hướng dẫn thực hành mổ khám nuôi và phòng trị bệnh cho thuỷ cẩm.

Năm 2023, huyện đề ra mục tiêu giải quyết  việc làm cho 700 lao động, trong đó tạo việc làm mới trong năm cho từ  60% lao động trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động; kết nối cung – cầu lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng yếu thế; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn…/.

Ngọc Diệp