NĂM 2019 CÁC XÃ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 25 TIÊU CHÍ

Đến thời điểm này 16 xã trên địa bàn huyện Bạch Thông đã hoàn thành 198/304 tiêu chí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2019 huyện phấn đấu hoàn thành thêm 25 tiêu chí.

 Xã Vũ Muộn đăng ký hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2019

Các tiêu chí tập trung thực hiện tại 12/16 xã chưa đạt chuẩn Nông thôn mới của huyện. Để hoàn thành các tiêu chí đề ra, huyện đã chỉ đạo các xã lựa chọn các tiêu chí phù hợp với điều kiện của từng địa phương để đăng ký tập trung thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ theo dõi, phụ trách từng tiêu chí, thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát đánh giá các tiêu chí theo định kỳ để kịp thời tháo gỡ và có giải pháp thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch. Ngoài chỉ đạo thực hiện 25 tiêu chí, năm 2019 huyện Bạch Thông lựa chọn, chỉ đạo xã Quang Thuận phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Phương Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai xây dựng NTM cấp thôn tại 04 xã CT29 gồm: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Mỹ Thanh và 04 xã đạt chuẩn NTM gồm: Quân Bình, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Tân Tiến, các xã còn lại lựa chọn ít nhất 01 thôn để chỉ đạo thực hiện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đã được UBND tỉnh ban hành…/.