MỸ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ BÌNH XÉT “GĐVH” NĂM 2019

Chiều ngày 14/10/2019, UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo và bình xét gia đình văn hóa năm 2019.

Nội dung được triển khai gồm: Kế hoạch số 175/KH-UBND  ngày 23/9/2019 của UBND huyện Bạch Thông v/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và Công văn số 1352/CV-BCĐ ngày 4/10/2019 của Ban Chỉ đạo v/v bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đánh giá chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17, Thông tư số 14 của Bộ LĐTB&XH. Thời gian rà soát thực hiện bắt đầu ngày 14/10 và hoàn thành xong trước ngày 05/11/2019. Bình xét gia đình văn hóa năm 2019 thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Kết luận hội nghị, Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, về vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, bình xét danh hiệu GĐVH năm 2019; các thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.