Mời dự hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây