Mô hình thử nghiệm giống nhãn chín muộn tại xã Hà Vị

Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông, khuyến lâm của tỉnh năm 2013, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên đất dốc với giống nhãn chín muộn HTM.

Mô hình được triển khai tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông với 03 hộ tham gia, diện tích thực hiện 0,8ha. Số lượng giống, hơn 200 cây bao gồm cây dự trữ và cây tra dặm. Tham gia vào mô hình giống nhãn chín muộn, các hộ đã được chương trình hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, còn lại do nhân dân tự đối ứng. Trước khi tiến hành mô hình, cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh đã cùng phối hợp với địa phương thẩm định chọn hộ, tổ chức mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia.

Đây là mô hình mới, triển khai trên địa hình đất dốc đầu tiên ở Bắc Kạn, giống nhãn HTM có thời gian thu hoạch nhanh, khoảng 3 năm là cây bói quả chỉ sau nhãn chính vụ 1 tháng. Hiện nay cây nhãn đang phát triển tốt.