Lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng mới để xét, cộng nhận trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020

Nhằm kịp thời phục vụ công tác tuyển chọn, xét, công nhận mô hình hay,
cách làm sáng tạo, các sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào Đoàn kết sáng tạo
tại tỉnh và tuyển chọn các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu toàn quốc để xây dựng
ấn phẩm “Gương người Việt đoàn kết sáng tạo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh lựa chọn, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến, ý
tưởng mới gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cụ thể như sau:6