Lớp học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 và các quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XI)

Sáng ngày 09 tháng 9 năm 2014, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức Lớp học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 và các quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Lớp thứ nhất có 75 đồng chí, Lớp thứ 2 có 78 đồng chí, diễn ra trong 02 ngày, 09  – 10 tháng 9 năm 2014. Tham dự lớp học các học viên sẽ được Báo cáo viên quán triệt triển khai các nội dung chính, như: Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quyết định số 224-QĐ/TW, ngày 9 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy chế về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 08/7/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Kết luận số 96-KL/TW, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kết luận số 89-KL/TW, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Thông báo số 154-TB/TW, ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư (khoá X) về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới.

Sau lớp học cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ nắm được các nội dung, quan điểm, các vấn đề được định hướng trong Hội nghị Trung ương 9 và các quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XI). Đồng thời, trên cơ sở những kiến thức đã được học, cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc cần thực hiện tốt việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng; nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…