Lớp bỗi dưỡng LLCT hè cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

0

Từ ngày 29 đến ngày 31/7/2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2014 – 2015.

Qua bồi dưỡng chính trị giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Nhà trường được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nắm bắt đầy đủ các nội dung chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm  2014; “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” ; những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám và lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn 2011 – 2020… Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn được nghe tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương và nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015.

Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ góp phần nâng cao được nhận thức chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.