Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra Công đoàn cơ sở đợt I năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông về kiểm tra Công đoàn cơ sở đợt I năm 2014. Trong 2 ngày 7 và 8/5/2014 Liên đoàn lao động huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác công đoàn tại công đoàn Văn Hóa – PTTH, công đoàn xã Phương Linh, Công đoàn Tòa án – Viện kiểm sát, Công đoàn xã Hà Vị.

Nội dung kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như Công tác tổ chức, việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, chương trình, kế hoạch hoạt động; việc phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn; sổ ghi chép, biên bản các cuộc họp công đoàn; Quy chế hoạt động của công đoàn, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Kế hoạch hoạt động của kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân, nữ công và kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn như việc thực hiện các văn bản quy định công tác quản lý tài chính trong hệ thống công đoàn; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, chứng từ, công tác hoạch toán kế toán, chứng từ liên quan đến công tác tài chính….Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện khá tốt các hoạt động của Công đoàn, triển khai kịp thời Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn cấp trên. Ngay từ đầu năm đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động như chế độ hợp đồng lao động, chính sách tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tiền lương, chế độ bảo hộ lao động… Quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như chế độ nghỉ dưỡng sức, thai sản, nghỉ phép, xét nâng bậc lương, tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình đoàn viên công đoàn khi có người ốm đau, việc hiếu. Tích cực tham gia các loại quỹ ủng hộ từ thiện do cấp trên phát động … Có sổ ghi chép đầy đủ các cuộc họp công đoàn, xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền và các kế hoạch hoạt động kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân, nữ công; Chấp hành tốt chế độ sổ sách kế toán công đoàn…Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy một số công đoàn còn thiếu một số giấy tờ liên quan đến công tác kế toán như còn thiếu kế hoạch tổ chức các hoạt động của công đoàn. Đoàn kiểm của Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động; thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.