Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ 1 số điều nghị quyết 01

Dự thảo nghị quyết bãi bỏ 1 số điều nghị quyết 01

Chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV

thông tư 86