Lấy ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

dự thảo L5 BC Thuyết minh QCĐP (đã góp ý)

Phụ lục 01-2-3-4 (kèm báo cáo thuyết minh L5 )

Dự thảo L5 QCĐP về nước sạch