LẬP HỒ SƠ KHOA HỌC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN SLẤN SLẢNH

0

Đền Slấn Slảnh, thị trấn Phủ Thông từ lâu là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của người dân thị trấn Phủ Thông nói riêng và huyện Bạch Thông nói chung. Hiện nay Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã có kế hoạch lập hồ sơ khoa học công nhận đền Slấn Slảnh là di tích lịch sử – văn hoá cấp tỉnh.

 Lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử – văn hóa Đền Slấn Slảnh bằng xếp hạng di tích và hồ sơ khoa học

Việc lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử – văn hóa Đền Slấn Slảnh nhằm trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh, đồng thời là cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ, quản lý, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị của di tích. Kế hoạch sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2023 và dự kiến phấn đấu đến hết năm sẽ hoàn thành việc trình UBND tỉnh cũng như bàn giao bằng xếp hàng di tích và hồ sơ khoa học cho các đơn vị liên quan lưu trữ theo quy định./.

Đào Kiên