Lãnh đạo các đơn vị

Stt Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng VH&TT Phạm Văn Hòa Trưởng Phòng 0209 3850 309 Hoapv.bt@backan.gov.vn
Hoàng Bích Hậu Phó Trưởng phòng 0209 3850 081 hauhb.bt@backan.gov.vn
2 Phòng Tư Pháp Nguyễn Chu Thắng Trưởng Phòng 0209 3850 048 thangnc.bt@backan.gov.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng 0209 3850 048 Trungnt.bt@backan.gov.vn
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Anh Trưởng Phòng 0209 3850 082 Anhlh.bt@backan.gov.vn
Đinh Văn Tuyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 082 tuyendv.bt@backan.gov.vn 
4 Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Dâng Phó Trưởng phòng 0209 3850 080 Dangnt.bt@backan.gov.vn
5 Phòng  Giáo dục – Đào tạo Đặng Hữu Dương Trưởng Phòng 0209 3850 037 Duongdh.bt@backan.gov.vn
Lê Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng 0209 3850 046 Tuyetla.bt@backan.gov.vn
6 Phòng Tài chính – Kế hoạch Nguyễn Thị Nguy Trưởng Phòng 0202 3850 466 Nguynt.bt@backan.gov.vn
Nông Thị Huyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 152 Huyennt.bt@backan.gov.vn
7 Phòng Nội Vụ Nguyễn Minh Hằng Trưởng phòng 0209 3850 858 Hangnm.bt@backan.gov.vn
8 Phòng Kinh tế – Hạ Tầng Lý Anh Thân Trưởng phòng 0209 3850 689 Thanla.bt@backan.gov.vn
9 Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội Phùng Thị Hiến Trưởng phòng 0209 3503 698 Hienpt.bt@backan.gov.vn
Hoàng Viết Diện Phó Trưởng phòng 0209 3850 054 Dienhv.bt@backan.gov.vn
10 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đàm Mạnh Cường Chánh văn phòng 0209 3850 044 Cuongdm.bt@backan.gov.vn
Vũ Hải Đăng Phó Chánh văn phòng 0209 3850 254 Danghv.bt@backan.gov.vn
11 Thanh tra huyện Triệu Đình Tàng Chánh thanh tra 0209 3850 069 Tangtd.bt@backan.gov.vn
Doanh Thăng Trường Phó Chánh thanh tra 0209 3850 069 Truongdt.bt@backan.gov.vn
12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông Văn Nắt Trưởng ban 0209 3850 310 Natnv.bt@backan.gov.vn
13 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Lộc Văn Kiện Giám đốc 0209 3850 253 Kienlv.bt@backan.gov.vn
Hoàng Thị Sim Phó Giám đốc 0209 3850 072 Simht.bt@backan.gov.vn
14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Lăng Văn Thụy Giám đốc 0209 3850 084 Thuylv.bt@backan.gov.vn
15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ngô Hồ Nam Giám đốc 0209 3850 686 Namnh.bt@backan.gov.vn