Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trân Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam