Kỳ họp tổng kết HĐND xã Phương Linh nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng ngày 14/3/2016, xã Phương Linh đã tổ chức Kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân xã, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

       Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND xã Phương Linh đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 11 kỳ họp; 03 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ.  HĐND xã đã ban hành được 48 Nghị quyết các loại tập trung chủ yếu về lĩnh vực  phát triển kinh tế  –  xã hội, quốc phòng – an ninh; phê chuẩn quyết toán, dự toán thu – chi ngân sách. Việc ban hành các văn bản của HĐND trên các lĩnh vực cơ bản  kịp thời, đúng thẩm quyền; góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện thường xuyên trước và sau các Kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với các cơ quan, ban, ngành trong xã và HĐND cấp trên. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương sản lượng lương thực tăng hơn 94 tấn so với đầu nhiệm kỳ, chăn nuôi từng bước phát triển và ổn định, các lĩnh vực y tế văn hóa giáo dục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị được ổn định .

      Tuy nhiên, bên  cạnh  những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng các cuộc giám sát theo chuyên đề còn ít, việc kiểm tra, đôn đốc trả lời ý kiến nghị của cử tri sau giám sát chưa quyết liệt, số lượng đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp còn hạn chế.

     Tại Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng nhiệm kỳ 2016- 2021./.