Kỳ họp thứ tư HĐND xã Vi Hương khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

0

Ngày 09/6/2017, xã Vi Hương tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP,AN 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm xã Vi Hương đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như gieo cấy lúa thực hiện đạt 105% KH, cây đỗ tương đạt 193% KH, đàn dê đạt 205% KH, tiêm phòng gia súc đạt khá; các chuơng trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh trật tự ổn định….Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như: diện tích gieo trồng ngô, khoai môn, lạc, trồng rừng, tổng đàn lợn, gia cầm, thu ngân sách….tại kỳ họp HĐND xã Vi Hương đã dành nhiểu thời gian thảo luận đánh giá, chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QP, AN trong những tháng  còn lại, theo đó trong 6 tháng cuối năm 2017 xã Vi Hương sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất vụ mùa, gieo trồng cây màu vụ đông, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại kỳ họp HĐND xã Vi Hương cũng đã thảo luận và thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Tờ trình và dự  thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018/.