KỲ HỌP THỨ HAI HĐND XÃ QUANG THUẬN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sáng ngày 28/ 7/2021, HĐND xã Quang Thuận đã tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

HĐND xã Quang Thuận tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, Khu dân cư, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ nhân dân đã thực hiện được một số kết quả trên các lĩnh vực như: Cây lúa vụ xuân đạt 95% KH; cây ngô đạt 100,4% KH; về chăn nuôi đàn trâu đạt 200%KH, đàn gia cầm đạt 104%KH, diện tích nuôi thủy sản đạt 150% KH. Công tác thu ngân sách đến ngày đạt gần 190 triệu đồng, bằng 41,31% kế hoạch giao;Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn được thực hiện quyết liệt.  Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

 Phát biểu chỉ đạo kỳ họp,đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm địa phương đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh thêm nhiệm 6 tháng cuối năm cả hệ thống chính trị xã Quang Thuận cần tập trung chỉ đạo đó là: Đôn đốc tích cực các nguồn thu, đảm bảo cân đối thu chi tài chính. Đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.Duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới; Quản lý tốt nguồn tài nguyên rừng, tích cực tuyên truyền Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

 Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết bổ xung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021.

Đào Kiên