Kỳ họp thứ 9 – HĐND xã Hà Vị khóa XVIII

Sáng ngày 26/12/2014, xã Hà Vị đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự kỳ họp có đồng chí Trương Khánh Tuân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử.

Trong năm 2014, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã Hà Vị đã  thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội như: Diện tích gieo cấy lúa, diện tích thực hiện mô hình 70 triệu đồng/ha, diện tích cây khoai lang…. đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch  bệnh lớn xảy ra, trồng rừng 147 đạt 111% KH, qua bình xét tỷ lệ có trên 84% số hộ đạt gia đình văn hóa, 7/9 thôn đạt thôn văn hóa…. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại kỳ họp HĐND  đã thông qua báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; báo cáo của UBMTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND các cấp….đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, với đa số phiếu tín nhiệm cao. Kỳ họp đã thông qua Dự thảo nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã  bầu. Thông qua các Tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1332 tấn; mô hình cánh đồng đạt giá trị 70 triệu đồng trở lên là 45 ha; triển khai trồng rừng theo dự án 147 là 62 ha; thu ngân sách đạt chỉ tiểu giao là 168 triệu đồng. Tại kỳ họp HĐND xã Hà Vị cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND  năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND  năm 2015.