Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cao Sơn

Ngày 10/8 Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của huyện đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cao Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy đến nay xã Cao Sơn mới đạt được 05/19 tiêu chí, các tiêu chí đã đạt bao gồm tiêu chí quy hoạch, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và điện nông thôn. Trong năm 2016 xã đề ra mục tiêu hoàn thành thêm 03 tiêu chí đó là tiêu chí thủy lợi, giao thông, an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên việc thực hiện 03 tiêu chí này hiện nay rất khó khăn do địa bàn xa, giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ nên việc đầu tư làm đường, kênh mương thủy lợi cần nguồn vốn lớn, trong khi đó việc huy động nhân dân đóng góp còn hạn chế. Theo kế hoạch đến năm 2020 xã Cao Sơn phấn đấu đạt 9/19 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã Cao Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tới mọi tầng lớp nhân dân, huy động sự chung tay đóng góp của người dân, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước; Đảng ủy xã cần xây dựng Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo xây dựng NTM, lựa chọn những tiêu chí dễ thực hiện, những tiêu chí không cần nhiều nguồn vốn để làm trước…./.