Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Quân Hà