Kiểm tra thực hiện chương trình giảm nghèo tại thị trấn Phủ Thông