KIỂM TRA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77 VÀ NGHỊ ĐỊNH 133 TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra quy chế phối hợp giữa Công an xã, thị trấn với lực lượng quân sự, kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng theo Nghị định số 77/2010 và Nghị định số 133/2015 của Chính Phủ. Từ ngày 13,14/5/2019 Huyện thành lập 03 đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại 06 xã gồm: Cao Sơn, Vũ Muộn, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Đôn Phong và Dương Phong.

 Đoàn công tác của huyện kiểm tra tại xã Nguyên Phúc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa 03 lực lượng Công an, quân sự và kiểm lâm địa bàn trong công tác giữ gìn an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, công tác tuần tra bảo vệ giữ gìn trật tự xã hội; công tác phối hợp trong xử lý các tình huống về quốc phòng – an ninh trên địa bàn; việc tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa 03 lực lượng, việc đầu tư trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và kinh phí công tác cho hoạt động. Qua kiểm tra đoàn đã đánh gia cao công tác phối hợp giữa 03 lực lượng trong việc triển khai đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, công tác thông tin, báo cáo được kịp thời, xử lý nhanh gọn các cụ việc xảy ra trên địa bàn không gây bức xúc tới nhân dân. Tuy nhiên, một số xã vẫn còn thực hiện chưa có hiệu quả một số nội dung như: Hàng tháng chưa duy trì họp giao ban giữa 3 lực lượng, việc ghi số giao ban chưa đầy đủ, phối hợp giải quyết một số công việc hài hòa..Đoàn mong muốn trong thời gian tới các xã cần tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên giao ban giữa 3 lực lượng để thăm nắm tình hình và có biện pháp cụ thể để giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cơ sở./.