KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN HÓA – THÔNG TIN TẠI XÃ DƯƠNG PHONG

Ngày 29/10/2019, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác Văn hóa – Thông tin trên địa bàn xã Dương Phong. Ông Lộc Văn Kiện – Trưởng phòng VH&TT huyện – làm Trưởng đoàn

 Đoàn công tác UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện công tác Văn hóa – Thông tin trên địa bàn xã Dương Phong

Tại xã Dương Phong đoàn đã làm viêc đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai và thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Công tác quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở (nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, cấp thôn); Công tác gia đình; Việc triển khai các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Việc quản lý các biển hiệu, bảng quảng cáo, quản lý di tích lịch sử; Việc tang, việc cưới và lễ hội; Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, công tác triển khai và xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã; Hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở.

 Theo báo cáo của UBND xã Dương Phong thì việc các thôn bản không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều giữa các thôn, do đó việc triển khai thực hiện phong trào ở một số thôn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được thường xuyên, các thành viên BCĐ xã đều làm việc kiêm nhiệm, kinh phí thực hiện các phong trào còn hạn chế. Việc ứng dụng các phần mềm QLVB&HSCV, phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cơ bản cơ bản cơ bản can bộ ông chức đề nắm được sử dụng và thưck hiện tốt. Tuy nhiên tình trạng hoạt động mạng Internet không ổn định , tốc độ truyền Internet còn chậm, việc tiếp cận sử dụng Internet sử dụng phần mềm một cửa liên thông và dich vụ công trực tuyến mức độ độ cao đối với người dân còn hạn chế, đa số người dân giao dịch chủ yêu công chức chuyên môn.100% cán bộ công chức được trang bị máy tính làm việc; các trạm truyền thanh hoạt động nhưng không hiệu quả…Qua kiểm tra đoàn cũng đề nghị trong thời gian tới xã cần xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2020; cần quan tâm hiệu quả trạm truyền thanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa thông tin lên trang thông tin điện tử của huyện; cần quản lý tốt các dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã…