KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ 5 TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019 TẠI XÃ HÀ VỊ

0

Sáng ngày 05/11/2019, tại hội trường UBND xã Hà Vị Ban chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo huyện tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ năm 2019.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019. Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra bao gồm các nội dung: Kiểm tra, đánh giá các chuẩn theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kiểm tra thực tế và hồ sơ minh chứng về các điều kiện bảo đảm PCGD, XMC…

Qua kiểm tra, đánh giá, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà xã Hà Vị đạt được trong năm 2019 về công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, thống nhất, xã Hà Vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.