Kiểm tra công tác LĐ, chỉ đạo và thực thi công vụ tại xã Quang Thuận, Dương Phong