KIÊM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG

Ngày 26/6/2020 Ban chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn huyện Bạch Thông. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

                                                                      Toàn cảnh buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy trong thời gian qua công tác đảm bảo an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước được chú trọng đầu tư, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai, kết nối liên thông từ tỉnh đến huyện và 14 xã, thị trấn. Đến nay các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính, 100% máy tính được kết nối Internet. Các phần mềm được khai thác quản lý gồm: Hệ thống phần mềm Tdoffice, thư điện tử công vụ, một cửa điện tử. Từ ngày 01/01/2018 UBND huyện chỉ đạo các phòng ban thuộc UBND huyện và các xã, thịu trấn sử dụng phần mềm ký số văn bản tích hợp trong hệ thống quản lý VB&HSCV để nâng cao hiệu quả điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp thư điện tử công vụ là 100%, tỷ lệ tài khoản thường xuyên sử dụng đạt trên 90%…
Bên cạnh đó còn một số khó khăn: nguồn kinh phí đầu tư thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng còn hạn hẹp. Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức chưa được trang bị kiến thức về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn, an ninh thông tin mạng thực hiện chưa thường xuyên…/.