KIỂM TRA CHƯỜNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO TẠI XÃ MỸ THANH

Chiều ngày 16/7/2021, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021 tại xã Mỹ Thanh.

Qua ra soát, hiện nay xã Mỹ Thanh đạt 10/19 tiêu chí, trong năm 2021 xã đăng ký thực hiện 01 tiêu chí đó là tiêu chí tổ chức sản xuất. Đăng ký thôn Phiêng Kham đạt nông thôn mới, hiện nay thôn đạt 7/16 tiêu chí. Để thực hiệ có hiện quả các tiêu chí còn lại xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, thường xuyên vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, các công trình phù hợp vệ sinh…Đối với công tác giảm nghèo, xã Mỹ Thanh phấn đấu giảm 31 hộ nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo xã Mỹ Thanh đã phân cụ thể số hộ nghèo cho từng hội đoàn thể phụ trách giúp đỡ. Đăng ký triển khai thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như dự án nuôi gà thịt, nuôi lợn thịt và một số mô hình đang phát triển tại địa phương như mô hình trồng cây dong giềng, gừng, chuối, trồng chít…

Đoàn công tác của huyện làm việc tại xã Mỹ Thanh

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xã còn có một số tồn tại như: chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác tham mưu, chưa xây dựng quy chế, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2021, chưa có quyết định phân công cho các thanh viên phụ trách các tiêu chí và chỉ tiêu tại các thôn, đối với công tác giám nghèo chưa đánh giá được thực trạng hộ nghèo, các thành viên được phân công phụ trách chưa thật sự quan tâm vào cuộc dẫn đến công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo trong thời gian tới đồng chí  Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng uỷ, BCH đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng như công tác giảm nghèo, hoàn thiện các văn bản xây dựng quy chế, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2021, xây dựng kế hoạnh chia hộ nghèo thành 3 nhóm và phần tích, ra soát kỹ nguyên nhân nghèo có có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ, các tổ chức hội đoàn thể, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo thực hiện trong năm 2021 để có giải pháp thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tích cực chỉ đạo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tham gia thực hiện các mô hình, dự án kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững./.

Ngọc Diệp