KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI XÃ VI HƯƠNG

Chiều ngày 10/8/2022, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Vi Hương.

Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo của đơn vị. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm, ngư nghiệp, hộ có mức sống trung bình năm 2022 thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – TBXH. Việc thực hiện kết luận thanh tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Qua kiểm tra cho thấy, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2022, Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Trong năm 2022 xã có kế hoạch giảm 45 hộ nghèo, tuy nhiên xã chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể tới các hộ gia đình; đối với kế hoạch giảm hộ nghèo hiện nay xã mới phân công các tổ chức hội, đoàn thể giúp đỡ 20 hộ, còn 25 hộ chưa phân công tổ chức nào giúp đỡ. Đối với công tác khắc phục Kết luận thanh tra số 1010 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và văn bản số 1070 của UBND huyện về việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nay xã chưa thực hiện xong, chưa có báo cáo khắc phục sau thanh tra gửi UBND huyện.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới xã Vi Hương quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại buổi làm việc. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị, xây dựng báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra và khẩn trương hoàn thiện báo cáo buổi kiểm tra gửi về Văn phòng HĐND – UBND trước ngày 12/8/2022…/.

Thanh Tuyền