KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Sáng ngày 21/9/2022, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thị trấn Phủ Thông.

đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy công tác cải hành chính và chuyển đổi số được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số nội dung cải cách hành chính kết quả đạt được chưa cao. Thực hiện quy chế làm việc chưa đầy đủ; công chức chuyên môn được phân công chưa phù hợp. Công tác chỉ đạo chưa quyết liệt…Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới chính quyền thị trấn Phủ Thông tiếp thu, khắc phục các tồn tại hạn chế đã được nêu ra tại buổi kiểm. Nâng cao vai rò lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. Nâng cao mức độ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số làm căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành thời gian làm việc, luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Phân công cán bộ rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi, cải cách hành chính công…Đối với công tác chuyển đổi số đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người đứng đầu về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực hiện nâng cao chất lượng, tỷ lệ sử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng…./.

Thanh Tuyền